Deutscher Schulpreis

21.01.2013 Pressemeldung Thüringer Kultusministerium

12.06.2012 Pressemeldung Deutscher Philologenverband (DPhV)

12.06.2012 Pressemeldung Robert Bosch Stiftung GmbH

28.03.2012 Pressemeldung Robert Bosch Stiftung GmbH

14.12.2011 Artikel